Grzegorz Kaczmarek

Grzegorz Kaczmarek – inowrocławianin, rocznik 1956, żonaty, dwoje dzieci jest znanym, cenionym animatorem kultury i działaczem społecznym.
W latach 1975-1981 był członkiem społecznej Rady Klubu „Przydomek” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Od 1981 r. rozpoczął pracę zawodową, jako instruktor kulturalno-oświatowy tej placówki. Dwa lata później powierzono mu funkcję kierownika Klubu „Kopernik” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, którą pełni do chwili obecnej. Realizacja społecznikowskiej pasji miała swój początek przed 38 laty, od udziału w akcji „Mikołaj w Szpitalu”. Przedsięwzięcie to kontynuuje po dziś dzień. Od 1989 r. prowadzi i propaguje akcję obywatelską p. n. „Rzuć palenie”. Od 1992 r. organizuje kwesty uliczne i zbiórki pieniędzy na „Wigilie dla samotnych”, W 2002 r. włączył się do współorganizacji akcji „Chleba naszego dzieciom” i akcji „Każdy może zostać św. Mikołajem”. Był pomysłodawcą, założycielem i przewodniczącym Społecznego Komitetu Akcja Dobroczynna „Dać Dzieciom Radość” (2004-2014), który niósł pomoc osobom poszkodowanym przez los, chorym i pochodzącym z niezamożnych środowisk, szczególnie dzieciom. Poprzez osobiste zaangażowanie Pana G. Kaczmarka, działalności wolontariuszy i pomoc finansową sponsorów, Komitet wsparł ponad tysiąc osób. Najbardziej potrzebujący otrzymali m. in.: sprzęt rehabilitacyjny ( inhalatory, rowery rehabilitacyjne, odzież specjalistyczną na oparzenia, okulary, piłki itp. ) komputery, leki, zabawki i odzież. Komitet częściowo pokrył koszty zabiegów rehabilitacyjnych, hipoterapii, operacji, usług medycznych, transportu na badania i wiele innych jak dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku, wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży. Pan Kaczmarek zainicjował i przeprowadził zbiórkę (2000-2002) pieniędzy na zakup tomografu komputerowego dla inowrocławskiego Szpitala Powiatowego. Współorganizował razem ze Szkołą Muzyczną akcję „Hej kolęda, kolęda” – pomóżmy Martynce! na zakup specjalistycznych leków (toksyny botulinowej ) (2005 r.). Od 2011 r. inicjuje wspólnie z grupą osób aktywnych kolejne edycje akcji społecznych, typu koncerty charytatywne na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych p. n. „Serca granie” (10 edycji ). Klub „Kopernik”, którego jest kierownikiem, organizuje cykliczne imprezy kulturalne o zasięgu krajowym i regionalnym dla wszystkich grup wiekowych. Placówka aktywnie współdziała z samorządem miejskim, instytucjami i stowarzyszeniami kultury oraz animatorami działającymi w mieście oraz regionie. Podejmuje liczne inicjatywy organizując m. in. wyjazdy na krajowe wystawy muzealne. Dzięki zaangażowaniu p. Kaczmarka, Klub zaliczany jest do najaktywniejszych tego typu jednostek działających w mieście. Systematycznie współpracuje z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi sektora opieki społecznej, głównie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. Pan Grzegorz należy do grupy działaczy społecznych i animatorów życia kulturalno-oświatowego, którzy zapraszają do placówek upowszechniania kultury osoby niepełnosprawne, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i Parchaniu m.in.: ( Derby seniora ) Zaprasza na prelekcje, wystawy, zabawy, organizuje wspólne wycieczki, wigilie i koncerty zespołu klubowego Srebrny Głos. Dzięki umiejętności nawiązywania kontaktów, potrafi zjednywać dla swych pomysłów wielu partnerów, słowem ludzi dobrej woli. Od roku 2006 pan Kaczmarek jest Radnym Rady Miejskiej pełniąc funkcję m. in. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, członka Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącego Komisji d/s Skarg, członka Komisji budownictwa. Funkcje radnego Rady Miejskiej pełni do chwili obecnej (IV kadencja), w której powierzono mu ponownie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Jest osobą otwarcie nastawioną do współpracy, pomocy, permanentnie zaangażowaną w życie społeczne i kulturalne Inowrocławia. Od 2012 roku sprawuje nieprzerwanie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji K-S-M Jesteśmy z Wami.

Na okoliczność aktywnego zaangażowania w dotychczasową działalność, Pan Grzegorz Kaczmarek został uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami:
Uroczyste gratulacje i podziękowania z okazji 40 lecia Klubu Kopernik oraz 35 lecia pracy na stanowisku kierownika – Rada Nadzorcza i Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu – październik 2018 r., – Dyplom Radny Na Medal Roku 2018  – Redaktor Naczelny Gazety Pomorskiej – Plebiscyt w kategorii Radny Rady Miejskiej Inowrocław – październik 2018 r., – Dyplom Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie – za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury Ludowej i Działalność na Rzecz Stowarzyszenia – wrzesień 2018 r., –  Nagroda Prezydenta Miasta – Statuetka Animatora Kultury 2018 r. – za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania kultury na rzecz Miasta Inowrocławia, – Nagroda Marszałka Województwa za 2016 r. w kategorii: Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, – Dzień Animatora Kultury – List gratulacyjny i zapinka celtycka – Prezydent Miasta Inowrocławia (2015 r.) – Wyróżnienie Marszałka Województwa za 2014 r. w kategorii: Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, – Pisemne podziękowanie (2014 r.) Zarządu Koła Inowrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, za bezinteresowne wsparcie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, – List Gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2013 r.), za znaczące osiągnięcia i nowatorskie rozwiązanie w dziecinie pomocy społecznej i szerzenie idei wolontariatu, – Tytuł Honorowy Samorządowiec-Spółdzielca, nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą (2013 r.), – Srebrna Patera Za Zasługi dla Spółdzielni, nadana przez Radę Nadzorczą Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu ( 2012 r.), – Stalowy Anioł za Działalność Społeczną, przyznany przez Marszałka Województwa ( 2012 r.) – Złoty Medal Za Długoletnia Służbę, przyznany przez Prezydenta RP ( 2011 r.), – Medal z okazji 20-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego, nadany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia ( 2010 r.), – Tytuł Super Radny, nadany przez słuchaczy Radia „GRA” Inowrocław ( 2010 r.), – Tytuł Animator Kultury, nadany dwukrotnie przez Prezydenta Miasta Inowrocławia ( 2006 r. i 2003 r.), – Statuetka Gabriela Opiekuna Dzieci, nadana przez inowrocławską Kapitułę „Anioły” ( 2005 r.), – Złota Odznaka Zasłużony Sybirak, nadana Prezesa Związku Sybiraków ( 2003 r.), – Wielokrotne podziękowania pisemne od Prezydenta Miasta Inowrocławia „Za pracę na rzecz szeroko pojętej kultury miasta i jej nowatorską animację” oraz za działalność społeczną i charytatywną na rzecz dzieci w latach ( 1984-2003 ), – odznaka Zasłużony Działacz Kultury, przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 2002 r.), – Wyróżnienie inowrocławskich harcerzy Pomocna Dłoń ( 2002 r.), – Złota Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, nadana przez Zarząd Główny PCK ( 1986 r.), – Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, nadana przez Zarząd Główny PZERiI ( 1985 r.).